KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jak RODO) informujemy Państwa:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „EUROMIX” Marek Kowalczyk,ul. Dąbrowskiego 9, 12-100 Szczytno, tel./fax: (89) 623 26 18, (89) 623 26 19, e-mail:euromix@wp.pl,www.euromix.szczytno.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży towarów zakupionych w firmie „EUROMIX” Marek Kowalczyk, ul. Dąbrowskiego 9, 12-100 Szczytno.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ich niezbędność w celu realizacji umowy kupna i sprzedaży.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umów.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Przekazane dane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Administrator udostępnia dane Użytkownika:

– Podmiotom świadczącym usługi przewozowe, w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży

– Podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością lub jego podwykonawcom (np. biura rachunkowe, firmy windykacyjne, partnerzy handlowi, firmy wspierające systemy informatyczne)

– Organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie pisemnego wniosku

– Innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.